Tipus de dislèxia segons la ruta afectada:✍️

Quan es troba danyada la ruta fonològica (Dislèxia fonològica), la persona utilitza la ruta visual per a la lectura, per la qual cosa llegeix amb facilitat totes les paraules familiars però li resulta difícil la lectura de paraules desconegudes i pseudoparaules.

Quan la ruta visual es troba danyada (Dislèxia superficial), la persona utilitza la ruta fonològica per a la lectura de paraules i frases, per això, llegeix les paraules regulars, siguin o no familiars, i fins i tot pseudoparaules, però és incapaç de llegir les paraules irregulars que no s’ajusten a les lleis de conversió grafema-fonema.