Tipus de dislèxia

Por cian

Tipus de dislèxia segons la ruta afectada:✍️ Quan es troba danyada la ruta fonològica (Dislèxia fonològica), la persona utilitza la ruta visual per a la lectura, per la qual cosa llegeix amb facilitat totes les paraules familiars però li resulta difícil la lectura de paraules desconegudes i pseudoparaules. Quan la ruta visual es troba danyada…

Transtorn del desenvolupament del llenguatge

Por cian

Trastorn del desenvolupament del llenguatge tant a nivell comprensiu💭 com expressiu🗣️, podent afectar a un, alguns o tots els components fonològics, morfològics, semàntics, sintàctics o pragmàtics del sistema lingüístic. NO! ❌dèficit intel·lectual, auditiu o trastorn neurològic. Es pot confondre 🤷🏻‍♀️amb alguna d’aquestes patologies⬆️, en mostrar conductes i comportaments semblants en edats primerenques.

Lectoescriptura

Por cian

A mesura que els infants avancen en el seu desenvolupament cognitiu, són cada vegada més capaços de dur a terme activitats metalingüístiques de reflexió sobre el llenguatge i de conèixer i manipular els segments que el componen.

Psicologia per a adolescents

Por cian

L’adolescència és una etapa del desenvolupament que se situa entre la infància i l’adultesa, en la qual ocorre un procés creixent de maduració física, psicològica i social, que porta a l’ésser humà a transformar-se en un adult. (Gaete, 2015).