A mesura que els infants avancen en el seu desenvolupament cognitiu, són cada vegada més capaços de dur a terme activitats metalingüístiques de reflexió sobre el llenguatge i de conèixer i manipular els segments que el componen.