Tipus de dislèxia

Por cian

Tipus de dislèxia segons la ruta afectada:✍️ Quan es troba danyada la ruta fonològica (Dislèxia fonològica), la persona utilitza la ruta visual per a la lectura, per la qual cosa llegeix amb facilitat totes les paraules familiars però li resulta difícil la lectura de paraules desconegudes i pseudoparaules. Quan la ruta visual es troba danyada…

Transtorn del desenvolupament del llenguatge

Por cian

Trastorn del desenvolupament del llenguatge tant a nivell comprensiu💭 com expressiu🗣️, podent afectar a un, alguns o tots els components fonològics, morfològics, semàntics, sintàctics o pragmàtics del sistema lingüístic. NO! ❌dèficit intel·lectual, auditiu o trastorn neurològic. Es pot confondre 🤷🏻‍♀️amb alguna d’aquestes patologies⬆️, en mostrar conductes i comportaments semblants en edats primerenques.

Lectoescriptura

Por cian

A mesura que els infants avancen en el seu desenvolupament cognitiu, són cada vegada més capaços de dur a terme activitats metalingüístiques de reflexió sobre el llenguatge i de conèixer i manipular els segments que el componen.

Psicologia per a adolescents

Por cian

L’adolescència és una etapa del desenvolupament que se situa entre la infància i l’adultesa, en la qual ocorre un procés creixent de maduració física, psicològica i social, que porta a l’ésser humà a transformar-se en un adult. (Gaete, 2015).

Tallers d’estimulació cognitiva

Por cian

L’estimulació cognitiva és el tractament terapèutic, que per mitjà de les tècniques adequades, té la finalitat de mantenir i millorar el funcionament de les capacitats cognitives superiors (raonament, memòria, atenció, concentració, llenguatge…) i de les capacitats funcionals de les persones. A través de l’estimulació cognitiva es pot aconseguir la recuperació de la deterioració cognitiva associada…

Serveis Centre Cian

Por cian

Els serveis del nostre centre continuen en funcionament… Però aquest mes d’octubre iniciem el reforç escolar tant per infants d’educació primària, com de l’ESO. Si voleu conèixer més, no dubteu en preguntar! 🔸 Logopèdia 🔸 Psicologia 🔸Teràpia ocupacional 🔸Reeducacions pedagògiques 🔸Reforç escolar